Hae viimeisin tilinpäätös

9,90
Mitä tilinpäätös sisältää?

Yritysraportti.fi toimittaa tuoreimman saatavilla olevan tilinpäätöksen. Raporttia ei voi hankkia jos yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja kaupparekisteriin. Tilinpäätös on julkinen asiakirja. Mm. kirjanpitolaki ja osakeyhtiölaki velvoittavat yrityksen julkistamaan ja rekisteröimään tilinpäätöksen. Yritysraportti.fi ei vastaa sen kautta hankittujen tilinpäätösten tai raporttien sisällöstä. Toimitettu aineisto toimitetaan siinä muodossa kuin yritys on lähettänyt sen kaupparekisteriin. Joistakin tilinpäätöksistä uupuu osa sisällöistä kuten esimerkiksi tilinpäätöksen liitetietoja. Käytännössä vain osakeyhtiöt julkaisevat tilinpäätöstietonsa.


Tilinpäätöksen sisältö koostuu tuloslaskelmasta, taseesta, taseen liitetiedostoista, hallituksen toimintakertomuksesta, sekä mahdollisesta tilinpäätöskertomuksesta.

Liiketoimintaa harjoittavalla kirjanpitovelvollisuus

Kaikki liike- tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. Velvollisuus alkaa yrityksen perustamisesta lähtien. Tämä tarkoittaa yrityksen johdon (tai omistajan) velvollisuutta huolehtia yrityksen kirjallisen aineiston kuten kirjeenvaihdon ja tositteiden kokoamisesta ja arkistoinnista.

Kirjanpito laaditaan määrätyssä ajassa noudattaen hyvää kirjanpitotapaa ja lainsäädäntöä. Kirjanpito pitää erillään yrityksen tulot ja menot sekä varat ja velat ja omaisuuden.

Tilinpäätöskertomus

Tilinpäätöskertomuksessa käydään läpi yrityksen tunnuslukuja ja kerrotaan jos on jotain huomautettavaa talouden tai hallinnon osalta. Tilintarkastaja antaa lausunnon ja perustelut lausunnolle. Jos yhtiön toiminnassa on syyllistytty esimerkiksi vahingonkorvaus-velvollisuuteen johtavaan laiminlyöntiin, on tästä oltava huomautus kertomuksessa. Tilintarkastuskertomuksessa tulee yksilöidä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoittaa, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu.

Tuloslaskelmasta selviää yrityksen kannattavuus

Tuloslaskelma kuvastaa yritystoiminnan kannattavuutta ja se laaditaan suoriteperusteisesti. Se ei kerro suoraan miten rahat tulevat ja lähtevät yrityksen tililtä. Suoritusperusteisuus tarkoittaa tuottojen ja kulujen jaksotusta samalle tilikaudelle. Tuloslaskelma kuvastaa yrityksen kannattavuutta eikä varsinaisia rahavirtoja. Tuloslaskelmasta voidaan laskea tunnuslukuja kuten myyntikate tai myynnin kriittinen piste.

Tilinpäätöksessä noudatetaan suoriteperustetta

Laskun päiväys tai maksamisen ajankohta ei ratkaise kirjausta, vaan tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta. Tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava.

Tilinpäätöksessä pitää esittää vertailutietoa edelliseltä tilikaudelta. Tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta on esitettävä vertailutietoa edelliseltä tilikaudelta. Toimintakertomus on tilinpäätöksen yhteyteen kuuluva erillinen asiakirja, jolla on tarkat sisältövaatimukset.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista:

  1. taseen loppusumma 350 000 euroa
  2. liikevaihto 700 000 euroa
  3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä
Tilinpäätös tehdään tilikausittain

Yrityksen tulos lasketaan tilikausittain kirjanpidon luvuista. Tilikausi on yleensä 12 kuukauden mittainen (yleensä kalenterivuosi), mutta voi olla muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista kuukauden jakso.

Pienillä yrityksillä tilinpäätös koostuu yleensä vain tuloslaskelmasta ja taseesta sekä mahdollisesti tilinpäätöksen liitetiedoista.

Suuremmilla yrityksillä tilinpäätös koostuu tuloslaskelman ja taseen lisäksi rahoituslaskelmasta ja toimintakertomuksesta. Suurella yrityksellä tase on yli 3 650 000 €, liikevaihto 7 300 000 € tai henkilökuntaa keskimäärin 50 henkeä.

Tase kertoo yrityksen varallisuudesta

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (valittu päivä voi olla muukin). Yksinkertaistettuna; yrityksellä on lainaa 2000 euroa ja tilillä saman verran, näkyy se vastaavaa puolella rahat ja pankkisaamiset. Kirjanpidon kielessä puhutaan vastaavasta (varallisuus) ja vastattavasta (velat).

  • Taseessa yrityksen raha- ja hyödykevirrat on jäädytetty tiettyyn yksittäiseen päivään.

Tase ilmaisee esimerkiksi, paljonko yrityksellä on velkaa tai paljonko on varastossa olevan tavaran arvo. Taseen termit vastaavaa, vastattavaa, oma ja vieras pääoma tai siirtovelat kuvaavat taseen terminologiaa. Oma pääoma, varojen ja velkojen erotus on tärkeä tiedon lähde. Miinusmerkkisenä yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat.

Tilinpäätös ilmaisee yrityksen toiminnan tuloksen

Tilinpäätöksen tietoja käytetään yrityksen suunnitteluun, ja kirjanpito onkin tärkeä yrityksen johtamisen työkalu. Tietojen avulla voidaan arvioida esimerkiksi yrityksen maksuvalmiutta tai varastossa olevien tavaroiden määrää, ja siten yrityksen kehittymistä.

Monet muotomääräykset koskevat tilinpäätöstä. Esimerkiksi tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tositteiden säilyttämisestä ja kopioista on niin ikään tarkkoja säädöksiä. Esimerkkeinä tositteita koskevista säädöksistä ovat säilytysaika ja tositteiden sisältämät tiedot.

  • Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Allekirjoitettava ja päivättävä tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon.